W koszyku: 0 »

Regulamin sklepu internetowego www.swissmedical.pl

Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin (dalej zwany regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Viking Medical Surgery Sp. z o.o., ul. Syta 116F/7, 02-987 Warszawa NIP: 7010372385 za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.swissmedical.pl. Akceptacja regulaminu korzystania z usług świadczonych drogę elektroniczną przez Viking Medical Surgery Sp. z o.o. jest warunkiem skorzystania z usług dostępnych w serwisie.

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług serwisu. Akceptacja warunków regulaminu następuje przed dokonaniem zakupu poprzez zaznaczenie przez użytkownika właściwego pola w formularzu rejestracyjnym.

Serwis umożliwia:

 1. Uzyskanie informacji o produktach i ich cenach
 2. Złożenie zamówienia
 3. Korzystanie z funkcji dodatkowych związanych z posiadaniem konta

§2

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne (dz.u. 2004.171.1800 z późn. Zm).
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U.2004.96.959 z poźn. Zm.).
 3. System teleinformatyczny (dalej zwany systemem)- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 4. Usługi - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 6. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 7. Użytkownik – podmiot posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia, w szczególności lekarz medycyny posiadający czynne prawo wykonywania zawodu jako osoba uprawniona do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, lub inny podmiot, który powierza wykorzystanie produktów oferowanych przez Usługodawcę, takim lekarzom, korzystający z Usług, będący stroną umowy o świadczeniu usług z operatorem serwisu, który zobowiąże się do przestrzegania regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług telefonicznie lub drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, a spełniający dodatkowe warunki wskazane w zdaniu poprzednim dotyczące wykorzystywania produktów oferowanych przez Usługodawcę, tylko przy udziale osób posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
 8. Produkty - dostępna w serwisie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem - wyroby medyczne przeznaczone do zastosowań w medycynie estetycznej
 9. Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie html.
 10. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swissmedical.pl umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi uzyskanie informacji o produktach oraz złożenie zamówienia.
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z platformy
 12. Koszyk – wirtualna lista zakupów przypisana do konta użytkownika, umożliwiająca skompletowanie zamówienia.
 13. Adres korespondencyjny – Viking Medical Surgery Sp. z o.o.
 14. Usługodawca - Viking Medical Surgery Sp. z o.o.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§3

Informacje umieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Warunki techniczne:

 1. W celu korzystania z serwisu przez użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci internetowej, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu cookies. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany musi posiadać adres poczty elektronicznej e-mail.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zakupy realizowane po zalogowaniu się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność użytkownika:

• Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji do podania zgodnych z prawdą danych do rachunku/faktury oraz danych adresowych niezbędnych w celu dostarczenia przesyłki.

• Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w profilu niezwłocznie po każdej ich zmianie.

• Zakaz dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi oraz interesom lub własności innych użytkowników, usługodawcy i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni.

• Zakaz odsprzedawania i udostępniania konta oraz świadczonych usług nieuprawnionym podmiotom.

• Zakaz stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. U. 1993 nr 47 poz. 211.

• Zakaz udostępniania poufnych informacji o produktach, usługach i ofertach uzyskanych za pośrednictwem serwisu osobom trzecim.

• Zakaz wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z usług serwisu dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia usług przez serwis.

• Zakaz kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści udostępnionych przez usługodawcę bez wyraźnej zgody.

• Zakaz podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie, w szczególności za osoby uprawnione.

• Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczane i udostępniane przez niego w serwisie oraz wszystkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje. Zwłaszcza działanie bez umocowania.

• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie zakupionych towarów bez uprawnienia, niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z prawem, w szczególności gdy nie posiada uprawnień do wykonywania zabiegów.

• Każdej osobie, która złożyła zamówienie przysługuje prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży, osoba taka powinna przesłać pisemną deklarację o usunięciu swoich danych osobowych

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność usługodawcy:

• Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną z należytą starannością, w sposób ciągły oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu.

• Usługodawca zobowiązany jest do stworzenia użytkownikowi zarejestrowanemu konta.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do korygowania błędów w informacjach zawartych w serwisie niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednocześnie zastrzega sobie prawo do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

• Usługodawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz. U. 1997 nr 133 poz. 833.

• Usługodawca zobowiązany jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych treści, informacji i danych.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawieranie pomiędzy użytkownikami.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z usług.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędów leżących po stronie użytkownika.

• Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do serwisu, jak również do publikowanych treści. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody usługodawcy jest zabronione.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§4

Użytkownik chcący dokonać zakupu w serwisie zakłada swoje konto, wypełniając formularz znajdujący się pod hasłem "Zarejestruj się" lub poprzez wypełnienie formularz podczas składania pierwszego zamówienia.

Aby zamówić wybrany produkt należy najpierw dodać go do koszyka przez naciśniecie przycisku „dodaj produkt do koszyka” znajdującego się na karcie produktu.

Do koszyka można dodać dowolną ilość produktów

Aby przesłać zamówienie do usługodawcy użytkownik przechodzi do podsumowania zamówienia klikając przycisk „Dalej” pod listą produktów w koszyku gdzie wybiera formę dostawy oraz płatności.

Przesłanie zamówienia do usługodawcy odbywa się przez naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie do realizacji” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

Anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez przekazanie informacji do usługodawcy o chęci anulowania zamówienia nie później niż do momentu gdy paczka zostanie nadana.

Dokonując zakupu użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu składa oświadczenie, czy zakup dokonywany jest przez konsumenta, czy przedsiębiorcę. W przypadku dokonania zakupu jako konsument nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę.

Złożenie zamówienia jest możliwe również przez wysłanie zamówienia w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§5

Użytkownik może wybrać formę odbioru zamówienia z dwóch możliwości:

• Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Usługodawcy

• Dostarczenie zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.

Koszt wysyłki w przypadku zamówień poniżej 500 zł wynosi 17 zł, w przypadku zamówień od 500 zł wzwyż, wysyłka jest bezpłatna.

W przypadku zamówień z adresem dostarczenia poza granicami Polski wysyłka odbędzie się za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku innych krajów. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalenia kosztów przesyłki wraz z kosztem zabezpieczenia przesyłki a w przypadku płatności w walucie innej niż PLN również z kosztami przewalutowania. Koszt wysyłki zagranicznej będzie uzależniony od: ilości i rodzaju zamówionych produktów. Użytkownik zostanie poinformowany o całkowitych kosztach zamówienia. Po akceptacji użytkownika i wykonaniu płatności przesyłka zostanie nadana.

Dostępne formy płatności za zamówienie:

• Płatność z góry przelewem na konto bankowe usługodawcy podając w tytule przelewu numer zamówienia

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów marketingowych:

• Płatność gotówką przy odbiorze paczki (pobranie)

Paczki nadawane są codziennie w dni powszednie.

Czas realizacji zamówień:

• W przypadku Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, realizacja zamówienia odbywa się priorytetowo. Zamówienia złożone do godziny 17 w dni powszednie zostaną wysłane tego samego dnia pod warunkiem spełnienia wszysktich warunków realizacji zamówienia, w szczególności: podanie poprawnych danych adresowych, poprawnych danych do rachunku, danych konktaktowych a także potwierdzenia uprawnień do wykonywania zabiegów zamówionymi produktami.

• W przypadku Użytkownika, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, realizacja zamówienia odbywa się w kolejności wpływania zamówień. W przypadku opóźnień w wysyłce przekraczających 2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty Usługodawca poinformuje Użytkownika o wynikłym opóźnieniu i na żądanie anuluje zamówienie zwracając wpłacone środki.

§6

Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta, a także usunięcia treści dostarczanych przez użytkownika w przypadku:

Naruszenia postanowień regulaminu

Naruszenia powszechnie obowiązującego prawa

Dostarczania przez użytkownika treści nie związanych z celem i funkcją serwisu

Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie, aktualny regulamin dostępny jest zawsze w serwisie usługodawcy. O zmianach regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną zawiadomieni wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w trakcie rejestracji konta lub dokonywania pierwszego zakupu. Dalsze korzystanie z serwisu będzie możliwe po akceptacji nowej treści regulaminu.

REKLAMACJE

§7

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.

Usługodawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji, o ile wada ujawni się przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika będącego konsumentem nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku jej rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listowanie na adres zamieszkania.

Użytkownik zgłasza reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@swissmedical.pl korzystając z adresu e-mail przypisanego do konta lub na adres korespondencyjny usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, numer dokumentu zakupu oraz datę wystawienia tego dokumentu jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku uszkodzonego produktu aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona należy ten produkt odesłać w zastanej formie na adres korespondencyjny usługodawcy.

Podstawa i zakres odpowiedzialności usługodawcy względem użytkownika, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność usługodawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Użytkownika nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Użytkownikom przysługują uprawnienia z gwarancji udzielanej przez producentów towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§8

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który przesłany zostanie do użytkownika w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy i przyjęcie zamówienia do realizacji. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres: Pl. Konstytucji 6/55, 00-550 Warszawa oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu pod adresem: Pl. Konstytucji 6/55, 00-550 Warszawa. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem strony internetowej www.swissmedical.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy wysyłanego drogą e-mailową wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy i przyjęcia zamówienia do realizacji. Konsument może skorzystać z innego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, a w szczególności, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Towary, co do których prawo konsumenta jest wyłączone są zaznaczone na stronie internetowej gwiazdką.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli usługodawca nie zaproponował, ze sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

§9

Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz.1214).

Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawca. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

§10

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania ze strony www.swissmedical.pl

Jakich danych to dotyczy? Przetwarzaniu podlegają wszystkie dane osobowe podawane w związku z korzystaniem z naszych usług tj. utworzenia konta klienta (rejestracji), złożeniu zamówienia, wysyłania zapytań dotyczących produktów a także dane zbierane w związku z funkcjonalnościami udostępnianymi przez stronę internetową, infolinię handlową, kontakt za pośrednictwem e-maila, smsów, mmsów oraz zapisywaniem plików cookies.

W jakim celu przetwarzane są te dane?
Zgody dotyczą:
1) przetwarzania danych do celu realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu ułatwienia składania zamówień, weryfikacji czy osoba zamawiająca ma uprawnienia do wykonywania zabiegów zamówionymi produktami a także w celu realizacji zamówienia czyli do celów księgowych oraz w celu dostarczenia towaru pod wskazany adres a także do przekazywania informacji o postępach w realizacji zamówienia. Pliki Cookie zapewniają możliwość logowania na stronie oraz możliwość korzystania z koszyka produktów i są niezbędne do złożenia zamówienia.
2) przetwarzania danych do celów marketingowych.
Dane mogą być przetwarzane aby okresowo informować o ofertach specjalnych na niektóre produkty, wprowadzaniu nowych produktów oraz aby powiadamiać o niestandardowych godzinach otwarcia, przerwach w pracy itp. Wyrażenie zgody do przetwarzania danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Użytkownik, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych dostępne ma dodatkowe formy płatności oraz priorytetową realizację zamówień.

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Viking Medical Research Capacity Sp. z o.o. ul. Syta 116F/7, 02-987 Warszawa Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Syta 116F/7, 02-987 Warszawa lub email: administator@instytutmedycynyestetycznej.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Syta 116F/7, 02-987 Warszawa lub email: inspektor@instytutmedycynyestetycznej.pl.
Powierzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego proces realizacji zamówienia/usługi.

Na jaki okres będziemy przetwarzać dane?
Dane będziemy przetwarzać na okres trwania umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.

Prawa użytkownika w stosunku do danych
Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wycofania zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je w dowolnym momencie wycofać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Karty produktów, usług i firm udostępnione w bazie danych serwisu przez usługodawcę mają charakter poglądowy i informacyjny.

Opisy, zdjęcia, specyfikacje techniczne, stany magazynowe i ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Ceny zawarte w serwisie są cenami brutto. Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)]

Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca w ramach praktyki rynkowej działa na podstawie oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa, jest związany treścią niniejszego Regulaminu, nie jest natomiast związany kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W wyniku złożenia zamówienia Użytkownik może wyrazić swoją zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgodny następuje poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracyjnym.Aktualne promocje:

Dzisiejsza oferta
Zestaw Cosmelan Pack za 1239zł
Zestaw Cosmelan Pack za 1239zł

do pełnej kuracji depigmentacyjnej, zawierający pięć produktów, dziś w obniżonej ofercie cenowej 1239zł, cena katalogowa 1398zł...

Zobacz produkt
Dzisiejsza oferta
Skinclinic DMAE+Krzem Organiczny...
Skinclinic DMAE+Krzem Organiczny...

Tylko 9zł za pojedynczą ampułkę przy zakupie opakowania, długa data ważności produktu, oferta ograniczona...

Zobacz produkt
Do wtorku 28.05
Melan Recovery w niższej cenie
Melan Recovery w niższej cenie

Krem Melan Recovery
do kuracji domowej po zabiegu Cosmelan lub jako produkt do samodzielnej pielęgnacji.
Teraz za 179zł zamiast 209zł...

Zobacz produkt
Do niedzieli 09.06
NTSR.HA w cenie 70,71 zł za ampułkę zamiast 129 zł
NTSR.HA w cenie 70,71 zł za ampułkę zamiast 129 zł

Kup opakowanie (10 ampułek x 5ml) za 990 zł zamiast 1290 zł i otrzymaj dodatkowe cztery ampułki bezpłatnie.

Zobacz produkt
PROMOCJE:

Podgląd koszyka

Twój koszyk jest pusty, dodaj produkty klikając na przycisk przy każdym produkcie.
Zaloguj się


Nie masz konta? Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła? Ustaw nowe hasło

Zmień język